Live
45Rebel ($)3Rebel ($)3Silkylaroux5Silkylaroux243Goomy ($)2Goomy ($)1Silkylaroux5Silkylaroux241Silkylaroux5Silkylaroux2You7You042Goomy ($)2Goomy ($)2GetCrabby6GetCrabby138Biz11Biz0You7You237GetCrabby6GetCrabby2Nightsong8Nightsong035You7You2Arab9Arab036Biz11Biz2Nutiler12Nutiler133Nightsong8Nightsong2DJ10DJ034PremiumCuts13PremiumCuts0GetCrabby6GetCrabby225Arab9Arab2Sentry16Sentry026Nutiler12Nutiler2Kai23Kai127DJ10DJ2WeeGi18WeeGi128GetCrabby6GetCrabby2James Jr.14James Jr.017Sentry16Sentry2NEO!22NEO!018Arab9Arab2Dwayne19Dwayne019DSJ ($)4DSJ ($)-1Kai23Kai020Nutiler12Nutiler2GrooveGrid15GrooveGrid121WeeGi18WeeGi2Birb21Birb022DJ10DJ2Fusion20Fusion023James Jr.14James Jr.2PREDICTABLE JONES24PREDICTABLE JONES024GetCrabby6GetCrabby2Syrinkz17Syrinkz046WizP1WizP3Rebel ($)3Rebel ($)244WizP1WizP3Rebel ($)3Rebel ($)040Goomy ($)2Goomy ($)0Rebel ($)3Rebel ($)239WizP1WizP2Silkylaroux5Silkylaroux032Rebel ($)3Rebel ($)2Biz11Biz031Goomy ($)2Goomy ($)2You7You130PremiumCuts13PremiumCuts0Silkylaroux5Silkylaroux229WizP1WizP2Nightsong8Nightsong016GetCrabby6GetCrabby1Biz11Biz215Rebel ($)3Rebel ($)2James Jr.14James Jr.014You7You2DJ10DJ113Goomy ($)2Goomy ($)2WeeGi18WeeGi012Silkylaroux5Silkylaroux2Nutiler12Nutiler011DSJ ($)4DSJ ($)-1PremiumCuts13PremiumCuts010Nightsong8Nightsong2Arab9Arab09WizP1WizP2Sentry16Sentry08Biz11Biz2NEO!22NEO!07James Jr.14James Jr.2Dwayne19Dwayne06DJ10DJ2Kai23Kai05GrooveGrid15GrooveGrid0WeeGi18WeeGi24Nutiler12Nutiler2Birb21Birb03PremiumCuts13PremiumCuts2Fusion20Fusion02Arab9Arab2PREDICTABLE JONES24PREDICTABLE JONES01Sentry16Sentry2Syrinkz17Syrinkz0Round 1Round 2Round 3Round 4SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6Losers Round 7
Rebel ($)
Silkylaroux
Goomy ($)
Silkylaroux
Silkylaroux
You
Goomy ($)
GetCrabby
Biz
You
GetCrabby
Nightsong
You
Arab
Biz
Nutiler
Nightsong
DJ
PremiumCuts
GetCrabby
Arab
Sentry
Nutiler
Kai
DJ
WeeGi
GetCrabby
James Jr.
Sentry
NEO!
Arab
Dwayne
DSJ ($)
Kai
Nutiler
GrooveGrid
WeeGi
Birb
DJ
Fusion
James Jr.
PREDICTABLE JONES
GetCrabby
Syrinkz
WizP
Rebel ($)
WizP
Rebel ($)
Goomy ($)
Rebel ($)
WizP
Silkylaroux
Rebel ($)
Biz
Goomy ($)
You
PremiumCuts
Silkylaroux
WizP
Nightsong
GetCrabby
Biz
Rebel ($)
James Jr.
You
DJ
Goomy ($)
WeeGi
Silkylaroux
Nutiler
DSJ ($)
PremiumCuts
Nightsong
Arab
WizP
Sentry
Biz
NEO!
James Jr.
Dwayne
DJ
Kai
GrooveGrid
WeeGi
Nutiler
Birb
PremiumCuts
Fusion
Arab
PREDICTABLE JONES
Sentry
Syrinkz